Ban Tuyên giáo
Cập nhật ngày 23/06/2014
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO
 Nguyễn Thị Phương Kiều 
 DĐ: 090 905 1939
 Điện thoại cơ quan: 0710 3 820 406
 
PHÓ BAN TUYÊN GIÁO
 
 Lê Thị Kim Ngọc
 DĐ: 0123 953 3879
 Điện thoại cơ quan: 0710 3 820 406
 
 Ông Nguyễn Văn An
 DĐ: 0918 867 727
 Điện thoại cơ quan: 0710 3 820 406
 
Lên đầu trang