Giới thiệu các Công đoàn Ngành
Cập nhật ngày 23/06/2014
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GT-VT (Giải thể từ ngày 01/02/2018)
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 Chủ tịch: Trương Thị Minh Thu
 DĐ: 0907 622 858
 Điện thoại: 0710 3 831 006
CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG (Giải thể từ ngày 01/02/2018)
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT (Giải thể từ ngày 01/02/2018)
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD & ĐT
 Chủ tịch: Ông Lương Hiển Vinh
 DĐ: 0909 780 658
 Điện thoại: 0710 3 830 029
 
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT & CN
 Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Thu Hồ
 DĐ: 0949.659.234
 Điện thoại: 0710 3 843 126
 Fax: 0710 3 843 126
 
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ
 Chủ tịch: Ông Đoàn Khiêm Hòa
 DĐ: 0907.394849
 Điện thoại: 0710 3 765 601
 Fax: 0710 3 765 601
 
 
 
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections