Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2014) Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Cập nhật ngày 24/12/2014
Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2014)
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
 
           Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Tinh thần ấy đã xuyên suốt chiều dài cuộc chiến đấu chống Pháp, Mỹ và cả trong thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng hiện nay. Tư tưởng chủ đạo trong công tác vận động quần chúng của Bác Hồ là luôn đánh giá đúng sức mạnh của nhân dân và biết đưa lợi ích của nhân dân lên làm mục tiêu hành động. Người nhấn mạnh: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh”.
           Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận tốt là phải tạo ra được phong trào hành động đồng tâm, đồng lực, đồng chí, đồng tài nơi quần chúng, tạo thành một làn sóng đoàn kết sôi nổi, rộng khắp; làm sao góp thành “lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”, từ đó “lấy công tác dân vận và chăm lo lợi ích của quần chúng làm nội dung chủ yếu trong các hoạt động của mình”.
           Thấm nhuần quan điểm về vai trò và sức mạnh sáng tạo của quần chúng của Bác Hồ, 84 năm qua, công tác vận động quần chúng luôn được Đảng ta xác định là công tác có ý nghĩa chiến lược. Lịch sử đã minh chứng nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của Đảng đã đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác chính là mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Những người làm công tác dân vận đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Mỗi chiến công, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều in đậm dấu ấn của những người làm công tác vận động quần chúng, góp phần làm sáng ngời truyền thống cách mạng của Đảng.
Ngay từ đầu, Bác Hồ đã đặt vấn đề vận động quần chúng vì ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Và Bác đã từng nhấn mạnh: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Qua đó, Bác dạy phải thực hiện 4 việc: Làm cho dân có ăn; Làm cho dân có mặc; Làm cho dân có chỗ ở và làm cho dân có học hành.
           Đường lối dân vận đó đã cổ vũ, động viên toàn dân làm nên những kỳ tích vĩ đại là đánh thắng Pháp, Mỹ, thống nhất đất nước. Muốn làm tốt công tác dân vận, theo Người, phải thực hiện: “Dân làm chủ”, “Mọi quyền hành, mọi lực lượng đều ở dân”, phải làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Luận điểm quan trọng này là nhân tố mạnh mẽ trong công tác vận động quần chúng, thật sự đi vào lòng người; quần chúng tự nguyện, tự giác cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
          Muốn vận động quần chúng, theo Người thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Mọi cán bộ, đảng viên phải vì dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Theo Bác, tác dụng nêu gương có vai trò quan trọng không những trong việc hình thành nhân cách, đạo đức xã hội mà còn có tác dụng to lớn trong công tác vận động quần chúng. Ý thức được vai trò gương mẫu trong mọi công việc, muốn vận động quần chúng thì “cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thực tế đã minh chứng, cán bộ đảng viên có đạo đức tốt, gương mẫu trong công việc hàng ngày, nhân dân có cảm tình và dễ đồng tình, ngược lại, cán bộ có “vấn đề”, nhất là vấn đề tham nhũng, lãng phí sẽ tác động đến người dân có những suy nghĩ, phản ứng tiêu cực và rất khó thuyết phục được người dân.
         Theo Hồ Chí Minh, dân vận không chỉ tuyên truyền suông bằng sách báo, mít tinh, khẩu hiệu, mà phải bằng hành động cụ thể, thiết thực vì nói chung thì các dân tộc Phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Do đó, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng những điển hình tốt, những tấm gương tốt. Người cũng đã trực tiếp viết thư khen ngợi, động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu và đề nghị có mục "gương người tốt, việc tốt" trên báo để động viên mọi người noi theo.
          84 năm qua, công tác dân vận của Đảng ta đã thu được những thành tựu đáng kể. Đó là mức sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt; bộ mặt của đất nước nói chung và các địa phương được đổi mới khá toàn diện; mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân được củng cố và tăng cường; nhiều kênh truyền thông đại chúng được tăng cường để kịp thời dõitheo, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; nhân dân kịp thờiđề xuất những kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, giải quyết các quyền lợi chính đáng của nhân dân;Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của ban dân vận các cấp được củng cố và kiện toàn. Các cơ quan, tổ chức dân vận trong hệ thống chính trị đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban dân vận các cấp và các tổ chức, đoàn thể quần chúng.
         Công tác dân vận quan trọng là vậy. Những người làm công tác vận động quần chúng luôn luôn coi tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ là “cẩm nang” trong công tác của mình. Bài báo chưa đầy một nghìn từ, song bao hàm đầy đủ cả về nội dung, phương pháp công tác dân vận của Đảng. Đến nay, tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, nóng hổi tính thực tiễn.
Mở đầu bài viết, Bác Hồ khẳng định:
« Nước ta là nước dân chủ,
bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân ».
          Những điều Bác Hồ viết trong bài báo “Dân vận” cách đây 65 năm mãi mãi sẽ là tiêu chí phấn đấu, là phẩm chất hàng đầu của cán bộ làm công tác dân vận ở mọi thời kỳ cách mạng. Công tác dân vận dù đã đạt được nhiều thành quả; tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, mạnh mẽ song, nhiều lúc, nhiều nơi, chúng ta vẫn chưa làm được như Bác Hồ đã dạy. Ðó là bệnh quan liêu, phô trương hình thức, xa dân, “chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” hoặc “chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu”. Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa được thực hiện tốt tại nhiều xã, phường; Không ít nơi cấp ủy chưa coi trọng công tác dân vận, phó mặc cho cán bộ chuyên trách;Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn chưa đi vào chiều sâu, đồng bộ;Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống... làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tâm trạng của người dân còn nhiều phiền muộn và không bằng lòng với một bộ phận cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước cố tình nhũng nhiễu, gây phiền hà…
        Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, Ðảng ta khẳng định: "Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Ðảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,nêu rõ: “…nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống”. Do vậy, để làm tốt công tác dân vận, trước hết, nhận thức về công tác này phải được quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy đảng, từ đó quan tâm lãnh đạo công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị. Quan hệ mật thiết với công tác này là việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mỗi đảng viên là một tấm gương sáng có sức lan tỏa trong quần chúng, thì công tác dân vận mới thật sự có ý nghĩa sâu sắc.
          65 năm, đọc lại, cùng suy ngẫm về những điều Bác mong, trí ta thêm sáng, lòng ta thêm trong, thấy rõ thiếu sót, khuyết điểm, làm tốt hơn phận sự của mỗi người. Hãy cùng nhau nhắc lại lời dạy ân cần của Bác: “Việc dân vận rất quan trọng,… dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Hồng Sen
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:554
số người truy cậpHôm qua:778
số người truy cậpTuần này:1332
số người truy cậpTháng này:17922
số người truy cậpTất cả:992125
số người truy cậpĐang trực tuyến:42