TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM
Cập nhật ngày 20/06/2014
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số … /HD-VP.UBKT ngày …. tháng …..năm … của Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ).
 Download file: Tieu chuan va thang diem.doc (53.00KB)
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số … /HD-VP.UBKT ngày …. tháng …..năm … của Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ).
 Download file: Tieu chuan va thang diem.doc (53.00KB)
Lên đầu trang

Warning: core_class::load_module(modules/0/0.frontend.php) [core-class.load-module]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ldld/domains/ldldct.beta24h.com/public_html/protected/core_class.php on line 550

Warning: core_class::load_module(modules/0/0.frontend.php) [core-class.load-module]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ldld/domains/ldldct.beta24h.com/public_html/protected/core_class.php on line 550

Warning: core_class::load_module() [function.include]: Failed opening 'modules/0/0.frontend.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/ldld/domains/ldldct.beta24h.com/public_html/protected/core_class.php on line 550
Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections