Hướng dẫn số 392a/HD-LĐLĐ ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ TPCT hướng dẫn thực hiện ″Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn″ và ″Chương trình phúc lợi cho đoàn viên″
Cập nhật ngày 18/01/2018
Lên đầu trang