TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ

           Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ, có 19 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 11 đoàn viên từ các đơn vị khác chuyển về, Ban chấp hành được chỉ định lâm thời 03 đồng chí.

        Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ, có 19 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 11 đoàn viên từ các đơn vị khác chuyển về, Ban chấp hành được chỉ định lâm thời 03 đồng chí.
       Quỹ bảo lãnh tín dụng là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, là một đơn vị tài chính thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. Nhằm tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội.
                                             Tin, ảnh: CĐ Viên chức thành phố