TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

KẾT QUẢ NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ (NHIỆM KỲ 2008-2011)

KẾT QUẢ NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ
(NHIỆM KỲ 2008-2011)
 Download file: Phu luc So ket nua nhiem ky NQ DH 8 CDCT.doc (0.00KB)