TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

PHỤ LỤC SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2011 (Kèm Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2011)

PHỤ LỤC SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2011
(Kèm Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2011)
 Download file: PL so lieu HDCD nam 2011.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung