TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số : 123 /HD-LĐLĐ, ngày 18 tháng 03 năm 2011

HƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn Cần Thơ
trong nửa nhiệm kỳ (6/2008 – 4/2011)
 Download file: De cuong huong dan bao cao so ket nua nhiem ky.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung