TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 117/KHLT, ngày 19 tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội diễn “Văn nghệ quần chúng Công nhân, viên chức, lao động
(CNVCLĐ) thành phố Cần Thơ lần thứ X năm 2014”

 Download file: KH Hoi dien van nghe 2014.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung