TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số: 24/BC-LĐLĐ, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện chủ điểm năm 2013
Tổ chức thành công Đại hội IX Công đoàn thành phố Cần Thơ;
tuyên truyền quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố và Nghị quyết
Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Tích cực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
”.

 Download file: BC chu diem 2013.doc (0.00KB)