TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 32/HD-LĐLĐ, ngày 20 tháng 01 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Về việc báo cáo kết quả 3 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW,
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

 Download file: HD bao cao ket qua 3 nam thuc hien Chi thi 03.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung