TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 558/NQ-LT, ngày 26 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
Về việc phối hợp hoạt động nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2010 - 2015

 Download file: NGHI QUYET LIEN TICH.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung