TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 607 /LĐLĐ, ngày 30 tháng 12 năm 2010

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2011 VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(có mẫu kèm theo)

 

 Download file: 2-KH phat dong thi dua 2011-Chinh thuc.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung