TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 99/KH-LĐLĐ, ngày 09 tháng 3 năm 2011

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử
       đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.
 Download file: Ke hoach tuyen truyen bau cu QH-HDND.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung