NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!
BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TỪ NĂM 2007 – 2012
(Kèm theo báo cáo số : . . . . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 2012)
Mẫu số 7 - GIẤY CAM KẾT
 Download file: Giay cam ket MACD. Mau so 7.doc (27.00KB)
Mẫu phụ lục số liệu các hoạt động hưởng ứng TLQG về ATVSLĐ-PCCN
PHỤ LỤC SỐ LIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TLQG VỀ ATVSLĐ-PCCN
Lần thứ 14 năm 2012
Mẫu số 1 Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm ...
(Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ TPCT)
Mẫu số 2 Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm...
(Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TPCT)
Mẫu số 9 - Báo cáo thành tích tập thể
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG. . . . . . . . . .(Hình thức khen thưởng)*
 Download file: 9- Mau so 9.doc (0.00KB)
Mẫu số 8 - Tóm tắt thành tích cá nhân
 Download file: 8- Mau so 8.doc (33.00KB)
Mẫu số 7 - Báo cáo thành tích cá nhân
 Download file: 7- Mau so 7.doc (34.00KB)