TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 06/06/2014.

Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Có hiệu lực từ ngày 06/06/2014.