ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Bạn hỏi: Người sử dụng lao động có quyền giữ hết 2 bản của hợp đồng lao động hay không?

Bạn hỏi:Người sử dụng lao động có quyền giữ hết 2 bản của hợp đồng lao động hay không?
 Phạm Hữu Tâm (huutampham86@gmail.com)
 
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn trả lời  như sau:

Theo khoản 1 Điều 16 – BLLĐ năm 2012 quy định hình thức hợp đồng lao động.

1. Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. (đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói).
Vì vậy, người sử dụng lao động chỉ được giữ một bản hợp đồng lao động, còn 1 bản giao lại cho người lao động.
Nguyễn An Toại
Giám đốc TT Tư vấn Pháp luật Công đoàn,
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ