ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Bạn hỏi:Khi nhận lương công ty có đưa cho bản lương không và công ty có làm bản lương không?

Bạn hỏi:Khi nhận lương công ty có đưa cho bản lương không và công ty có làm bản lương không?
                                                                  Ngô Quốc Thái (thaitanthanh822gmail.com)                                                                              
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn trả lời  như sau:
Theo Điều 93 - Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
Vì vậy, đối với trường hợp người lao động khi lãnh lương công ty phải có bảng lương và đưa cho người lao động ký theo đúng quy định.
Nguyễn An Toại
Giám đốc TT Tư vấn Pháp luật Công đoàn,
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ