NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Mẫu hướng dẫn Công đoàn cơ sở
BÁO CÁO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN - BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI (Mẫu hướng dẫn kế toán Công đoàn cơ sở)
 Download file: mau huong dan ke toan cong doan co so.xls (34.00KB)
MẪU BIỂU 270
 Download file: Mau bieu 270.doc (343.00KB)
SỔ THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2012
 Download file: So thu-chi Cong doan co so B.doc (81.00KB)
PHIẾU THU
 Download file: Phieu thu.doc (28.00KB)
PHIẾU CHI
 Download file: Phieu chi.doc (27.00KB)
GIẤY ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN
 Download file: Giay de nghi tro cap kho khan.doc (26.00KB)
PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN
 Download file: Phieu tham hoi Doan vien.doc (26.00KB)