TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
Quy định chấm điểm CĐVM HCSN 2010
 Download file: Qui dinh cham diem CDVM - HCSN.doc (0.00KB)
Mẫu đăng ký CĐVM - Mẫu 2
 Download file: Mau dang ky CDVM -2.doc (0.00KB)