TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Báo cáo số 311/BC-LĐLĐ ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017