TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Bộ Luật Lao động

Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung