TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN QUẬN CÁI RĂNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

           Liên đoàn Lao động quận Cái Răng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
         6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn quận Cái Răng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; vận động CNVCLĐ thực hiện được 428 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật  và 17 mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp công đoàn quận đã đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị trích hơn 3 tỉ đồng quỹ phúc lợi thưởng cho CNVCLĐ; đề nghị Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động thành phố cho 30 CNVCLĐ vay 300 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình, khắc phục khó khăn trong cuộc sống; đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng 2 “mái ấm công đoàn” tặng CNVCLĐ gặp khó khăn. Các cấp công đoàn quận đã đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. 

          Liên đoàn Lao động quận Cái Răng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
         6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn quận Cái Răng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; vận động CNVCLĐ thực hiện được 428 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật  và 17 mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp công đoàn quận đã đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị trích hơn 3 tỉ đồng quỹ phúc lợi thưởng cho CNVCLĐ; đề nghị Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động thành phố cho 30 CNVCLĐ vay 300 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình, khắc phục khó khăn trong cuộc sống; đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng 2 “mái ấm công đoàn” tặng CNVCLĐ gặp khó khăn. Các cấp công đoàn quận đã đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. LĐLĐ quận đã tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành quận tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, qua đó đã đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho công nhân lao động; vận động thành lập 3 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Các cấp công đoàn quận đã vận động CNVCLĐ đóng góp hơn 50 triệu đồng quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, đóng góp 136 triệu đồng “Quỹ vì người nghèo”, 10 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”…
                                           ANH DŨNG