TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
Lịch sử công đoàn TP. Cần Thơ
Sau ngày Cần Thơ hoàn toàn giải phóng, Đảng điều động nhiều cán bộ công vận của Khu Tây nam bộ, cán bộ Ban, ...