TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ NHƠN ÁI, HUYỆN PHONG ĐIỀN THAM GIA “NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN”

      Để đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Nhơn Ái vận động hơn 50 đoàn viên...

 
      Để đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Nhơn Ái vận động hơn 50 đoàn viên, công chức, lao động nhiệt tình tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, nhằm thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ngành Thể dục Thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2017), 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) vào lúc 6 giờ 30 ngày 26/3/2017, tại Trung tâm Khu hành chính huyện Phong Điền. Việc tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân” góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò, ý nghĩa, tác dụng luyện tập thể dục, thể thao trong việc giữ gìn, nâng cao sức khỏe chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Tin, ảnh: CĐCS xã Nhơn Ái - huyện Phong Điền