TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều: VẬN ĐỘNG HƠN 605 TRIỆU ĐỒNG CHO CÁC NGUỒN QUỸ XÃ HỘI

          Ngày 11-9-2014, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015.
         Năm học qua, Công đoàn GD&ĐT quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động (NG&NLĐ) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Công đoàn GD&ĐT quận vận động NG&NLĐ đóng góp 605,9 triệu đồng cho các quỹ xã hội (Quỹ tương trợ trong ngành, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ hỗ trợ thiên tai, Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ"...).

 
          Ngày 11-9-2014, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015.
         Năm học qua, Công đoàn GD&ĐT quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động (NG&NLĐ) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Công đoàn GD&ĐT quận vận động NG&NLĐ đóng góp 605,9 triệu đồng cho các quỹ xã hội (Quỹ tương trợ trong ngành, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ hỗ trợ thiên tai, Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ"...).
         Trong năm học qua, Công GĐ&ĐT quận phối hợp với lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT quận trợ cấp cho 45 con em NG&NLĐ vượt khó học tốt, mỗi suất 500 ngàn đồng và trợ cấp cho 23 NG&NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 ngàn đồng và 10 kg gạo...
AN NGHỆ

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung