TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn phường An Lạc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

               Vào lúc 8 giờ ngày 18-6-2014, Công đoàn phường An Lạc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho gần 100 đoàn viên Công đoàn, cán bộ, Công an, Quân sự và khu vực trong phường. Tại Hội nghị, báo cáo viên đã báo cáo đầy đủ các nội dung Hiến pháp năm 2013. Những nội dung  quan trọng trong Hiến pháp 2013 về: chế độ chính trị; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bộ máy nhà nước… Thông qua Hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 đoàn viên công đoàn tham dự nắm được các nội dung của Hiến pháp từ đó đưa Hiến pháp vào cuộc sống góp phần thực hiện tốt các qui định của pháp luật.

   
          Vào lúc 8 giờ ngày 18-6-2014, Công đoàn phường An Lạc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho gần 100 đoàn viên Công đoàn, cán bộ, Công an, Quân sự và khu vực trong phường. Tại Hội nghị, báo cáo viên đã báo cáo đầy đủ các nội dung Hiến pháp năm 2013. Những nội dung  quan trọng trong Hiến pháp 2013 về: chế độ chính trị; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bộ máy nhà nước… Thông qua Hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 đoàn viên công đoàn tham dự nắm được các nội dung của Hiến pháp từ đó đưa Hiến pháp vào cuộc sống góp phần thực hiện tốt các qui định của pháp luật.
            Hội nghị diễn ra nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung và các giá trị khoa học thực tiễn của Hiến pháp, qua đó nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp cho đoàn viên công đoàn. Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo sự ổn định chính trị -  xã hội, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Do đó, việc tìm hiểu các quy định của Hiến pháp có ý nghĩa rất quan trọng đối với CNVCLĐ.
 
                              Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.