TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn Viên chức Việt Nam TẬP HUẤN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC 34 TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM

   Trong 2 ngày 11 và 12-9-2014, tại TP Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 146 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác nữ công của Công đoàn Viên chức 34 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 20 Công đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có công đoàn cơ sở ở phía Nam.

           
            Trong 2 ngày 11 và 12-9-2014, tại TP Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 146 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác nữ công của Công đoàn Viên chức 34 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 20 Công đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có công đoàn cơ sở ở phía Nam.
            Các đại biểu được tập huấn các chuyên đề về: Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Gia đình Việt Nam xưa và nay, truyền thống của gia đình Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công đoàn.
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV; Đề án tổ chức các hoạt động xã hội, tình nghĩa của Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2013-2018…
 
ANH DŨNG