TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG VĂN 598/LĐLĐ, NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2022 VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI NHÂN NGÀY TRÁNH THAI THẾ GIỚI NĂM 2022