TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG VĂN 606/LĐLĐ, NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2022 VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VÀ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT