TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG VĂN 627/LĐLĐ, NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2022 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "CHUNG TAY VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG" NĂM 2022