TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG VĂN 633/LĐLĐ, NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2022 VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ VÉ MÁY BAY TRẢ GÓP VỀ TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM 2022