TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG VĂN 644/LĐLĐ, NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2022 VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG TÂY BẮC 1952