TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG VĂN SỐ 592/LĐLĐ, NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 VỀ VIỆC THAM GIA CUỘC THI “CNVCLĐ TÌM HIỂU VỀ GIÁ TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI”