TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

      Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2016, Công đoàn cơ sở Hội Cựu Chiến binh thành phố tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Hội Cựu Chiến binh, nhiệm kỳ 2016-2021.
 


      Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2016, Công đoàn cơ sở Hội Cựu Chiến binh thành phố tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Hội Cựu Chiến binh, nhiệm kỳ 2016-2021.
      Trong nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời của Cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành CĐCS Hội Cựu Chiến binh thành phố đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 – 2016, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, củng cố, kiện toàn bộ máy 143 hội cựu chiến binh cơ sở, với hơn 11.000 hội viên; tích cực tham gia các phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn…Với những thành tích đã đạt được, CĐCS Hội Cựu Chiến binh luôn đạt danh hiệu vững mạnh suốt nhiệm kỳ.
      Tại Đại hội CĐCS Hội Cựu Chiến binh thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua đã thẳng thắng nhìn nhận yếu kém, nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục và quyết nghị nhiều chỉ tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi trong suốt nhiệm kỳ.
      Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có 3 đồng chí, đồng chí Trần Văn Bồi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội Cựu Chiến binh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin, ảnh: Kim Chi – Công đoàn Viên chức thành phố