TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

          Ngày 16/9/2014, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
          Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Xuân Trị, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW, của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

          Ngày 16/9/2014, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
          Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Xuân Trị, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW, của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình số 52-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết trên; Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 79-KH/TU và Hướng dẫn số 09-HD/TU của Thành ủy Cần Thơ  về thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị số 38-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài cho 41 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố và các đơn vị trực thuộc.      
         Thông qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố và các đơn vị trực thuộc nắm vững các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để tổ chức thực hiện tốt ở cơ quan, đơn vị mình.
                Tin, ảnh: Xuân Nguyên - Ban Tuyên giáo     

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung