TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn các Ngành

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD & ĐT
 Chủ tịch: Bà Lý Hồng Ngọc
 DĐ: 0908.990.195
 Điện thoại: 0292 3830 029
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 Chủ tịch:  Nguyễn Thị Ngọc Lý
 DĐ: 0919 149 951
 Điện thoại: 0292 3831006
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT & CN
 Chủ tịch: Bà Lê Thanh Thúy
 DĐ: 0901 271 079
 Điện thoại: 0292 3843126
 Fax: 0292 3843126
 
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ
 Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền
 DĐ: 0912.591.085
 Điện thoại: 0292 3765 601
 Fax: 0292 3 765 601