TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỌP MẶT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20/10/2022 CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VÀ CHĂM LO CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN