TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016

           Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 của ngành Giáo dục.

       
           Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 của ngành Giáo dục.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện, đồng chí Đặng Hoàng Minh - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Âu - chuyên viên phòng Nội vụ, các chuyên viên phòng GD & ĐT huyện và 108 Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường trực thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo.
            Hội nghị đã được nghe đ/c Đặng Hoàng Minh và đ/c Nguyễn Ngọc Âu triển khai Luật thi đua khen thưởng cụ thể: Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen  Thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;
Mục đích nhằm để thực hiện tốt việc xét thi đua khen thưởng, để Hiệu trưởng và các Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc nắm vững các văn bản và thực hiện việc xét thi đua khen thưởng cho đơn vị mình được tốt hơn.
                               Trần Ngọc Diễm - CĐ Giáo dục huyện Vĩnh Thạnh