TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Ngày 28/10/2022 Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 cho 150 đại biểu là cán bộ Công đoàn chuyên trách và cán bộ CĐCS trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 


           Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, với nhiều điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
        Để kịp thời đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống, tại Hội nghị, các giảng viên Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các nội dung chính, gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
           Đây là các văn bản pháp lý rất quan trọng nhằm phát huy vai trò của công nhân, viên chức, lao động ý thức chấp hành pháp luật BVMT và tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường; sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, lồng ghép với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời tại Hội nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẽ những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.
           Tin, ảnh: Ban CSPL&QHLĐ TPCT