NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT NGHỊ QUYẾT 37,11 – NQ/TW VÀ CHỈ THỊ 41.42-CT/TW CHO CÁN BỘ NGOÀI ĐẢNG CỦA BAN, NGÀNH HUYỆN

        Ngày 05,06/8/2015, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết 37 – NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Chỉ thị 41 - CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

             Ngày 05,06/8/2015, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết 37 – NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Chỉ thị 41 - CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Việt – Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Thẩm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và 114 cán bộ ngoài đảng của các công đoàn cơ sở ban, ngành huyện.
            Hội nghị đã trang bị cho cán bộ những hiểu biết cơ bản những chủ trương, quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chiến lược phát triển một số vùng miền, định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, con người để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
             Qua hội nghị, nhận thức của từng cán bộ được nâng lên, năm được tình hình, nhiệm vụ mới, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
TIN, ẢNH: VĂN THỪA