TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 282-QĐ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

             Sáng ngày 04/9/2015, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Công đoàn TP Cần Thơ theo Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và một số văn bản hướng dẫn thực hiện.

           Sáng ngày 04/9/2015, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Công đoàn TP Cần Thơ theo Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và một số văn bản hướng dẫn thực hiện.
          Hội nghị đã quán triệt mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2021 theo Hướng dẫn số 1173/HD-TLĐ ngày 31/7/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã quán triệt một số vấn đề trọng tâm có liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong bộ máy biên chế của Công đoàn TP Cần Thơ, trong đó xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% so với tổng số biên chế hiện có của cơ quan, đồng thời chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức mới không quá 50% số cán bộ, công chức đã tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.
TIN: BAN TỔ CHỨC, ẢNH: XUÂN NGUYÊN