TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI THI TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020

       (CT) – Ngày 28-8-2015, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức phối hợp với Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức hội thi tìm hiểu “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020” và các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lao động TP Cần Thơ năm 2015.

       
           (CT) – Ngày 28-8-2015, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức phối hợp với Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức hội thi tìm hiểu “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020” và các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lao động TP Cần Thơ năm 2015.
            Tham gia hội thi gồm có 18 đội thi với 54 thí sinh là CBCCVC, lao động đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ. Mỗi đội trải qua 3 phần thi: năng khiếu, lý thuyết và xử lý tình huống. Hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho CBCCVC về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; giúp cho CBCCVC có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc cải cách hành chính Nhà nước… Hội thi còn nhằm rèn luyện kỹ năng hoạt động cho CBCCVC, nhất là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tuyên truyền vận động và phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ.
            Kết thúc hội thi, đội thi của CĐCS Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ đạt giải Nhất; 2 đội CĐCS Cục Thuế và CĐCS Sở Tư pháp TP Cần Thơ đồng giải Nhì. Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải Ba, 4 giải phụ từng mặt và 12 giải Khuyến khích cho các đội thi.
H. Vân