TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hướng dẫn 152/HD-LĐLĐ ngày 24/7/2017 của BTV LĐLĐ TP. Cần Thơ Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp và Đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ