TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hướng dẫn: 216/ HD.LĐLĐ, ngày 26/5/2009

Hướng dẫn V/v Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày gia đình Việt Nam 28/6” và “Ngày Dân số Thế giới 11/ 7” năm 2009
Download file: HD THDVTE 2009.doc

Hướng dẫn V/v Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày gia đình Việt Nam 28/6” và “Ngày Dân số Thế giới 11/ 7” năm 2009
Download file: HD THDVTE 2009.doc

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung