TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HƯỚNG DẪN 647/HD-LĐLĐ, NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2022 HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG "HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" (12/1972-12/2022)

Đính kèm: Đề cương