TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HƯỚNG DẪN 649/HD-LĐLĐ, NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2022 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NHIỆM KỲ 2023-2028