TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

Thông tư liên tịch số 182/2013/TTLT-BQP-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Quốc phòng - Ngày ban hành 08/10/2013.

Thông tư liên tịch số 182/2013/TTLT-BQP-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Quốc phòng - Ngày ban hành 08/10/2013.