TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hướng dẫn số 309/HD-LĐLĐ ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn TP Cần Thơ và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023